ARA
 
202220212020
PROJELER
2019
ARCHIPRIX-TR 2019 JÜRİ RAPORUÖDÜL KAZANANLARPROJELERJURİ
2018
JURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLARARCHIPRIX-TR 2018 JÜRİ TUTANAĞI
2017
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2017 TUTANAĞIJURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLAR
2016
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2016 TUTANAĞIPROJELERÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2015
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARÖDÜL TÖRENİ VİDEOLARIARCHIPRIX-TR 2015 TUTANAĞIJÜRİ RÖPORTAJLARI
2014
FOTOĞRAFLARPROJELERARCHIPRIX-TR 2014 TUTANAĞIÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2013
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2012
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2011
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARJURİ RÖPORTAJLARI
2010
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2009
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2008
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2007
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2006
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2005
ÖDÜLLERJURİÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2004
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERARCHIPRIX-TR 2018 JÜRİ RAPORU

 

3-4 Aralık 2018 Çankaya Üniversitesi

ARCHIPRIX-TR 2017 yarışmasının asil jüri üyeleri; Ayşin Sevgi Karakurt, Cumhur Keskinok, Eser Köken İşleyici, Ömer Emre Şavural, Ragıp Güneş Gökçek Çankaya Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi’nde çalışmaları değerlendirdi. Yarışmanın raportörlüğünü Nesli Naz Aksu gerçekleştirdi. Değerlendirme toplantısı 3 Aralık 2018 09.00-17.00 saatleri ve 4 Aralık 2018 09.00-19.00 saatleri arasında yapıldı ve toplantı öncesinde Cumhur Keskinok jüri üyelerinin ortak kararıyla jüri başkanı seçildi.

ARCHIPRIX-TR yarışmasına bu yıl 39 farklı üniversiteden 167 proje katıldı.Yarışmaya katılım gösteren projelerden şartnameye uygun teslim edilmemiş olan 9 projenin (2, 10, 59, 74, 110, 113, 155, 165, 166) raportör raporu ile değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Aynı adla iki proje sıra numarası alan (10,23) bir katılımcının kendi onayı ile 23 numaralı katılımı, diğer (59,116) bir katılımcının kendi onayı ile 116 numaralı katılımı değerlendirmeye alındı. Web adresine yükleme yapmamış olan 1 proje ise diğer belgeleri teslim etmesine rağmen zamanında başvuramaması ve sıra numarası alamaması sonucu jürinin ortak kararı ile yarışmaya katılamadı. Yapılan ön çalışmanın ardından 156 proje değerlendirmeye alındı.

Değerlendirmeler kayıt sırasında katılımcılara verilen sıra numaraları esas alınarak yapıldı.

Yarışmanın 1., 2. ve 3. elemeleri 3 Aralık tarihinde, 4. ve 5. elemeleri ile ödül ve teşvik ödülü grubunun belirlenmesi ise 4 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

 

Değerlendirme Süreci

Jüri üyeleri değerlendirme süreci esnasında ilk projeden başlayarak son katılımcıya kadar tüm projeleri hem bireysel hem de  karşılıklı olarak tartışma sureti ile incelemiştir.

Jüri raportörlüğünün projeleri önceden jüriye iletmesi sonucunda üyeler projeleri değerlendirme toplantısı öncesinde inceleme fırsatı bulmuşlardır. Yanısıra toplantının ilk gün başlangıcına üyeler ellerindeki numaralandırılmış liste kılavuzluğunda panoları tek tek incelemek sureti ile  projelere dair fikir edinmişlerdir. Jüri üyeleri yapılmış olan teslimlerde ilk elemede değerlendirme dışı kalacak nitelikte sunum veya teknik ölçütlerden yoksun bir grup olduğunu düşünmemiştir ve bu elemede hiçbir projeyi elememiştir. İkinci elemeden itibaren her eleme projelerin tek tek oylanması ve tartışılmasıyla sürdürülmüştür. Tüm üyeler konunun ve sunumun yapısını ayrı ayrı dikkate alarak mümkün olduğu kadar kavramsal altyapı, onunla tutarlı yapı dili, özgün bir tasarım/fikir geliştirme, bitirme projesi niteliğinde bir sonuç elde etme gibi noktalara dikkat ederek tek tek projeleri değerlendirdi. Daha çok bir konu üzerinde düşünme, fikir yürütme ve bu fikirlerin mekana dönüşmesi konusundaki tutarlılık üzerinden tartışmalar sürdürülmüş, aynı zamanda sunumdaki açıklılık ve özen de projeyi anlamak ve hissetmek için önem verilen bir ölçüt olmuştur.

 

 1.Eleme

Bu aşamada jüri tüm projelerin ilk elemeyi geçmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

 

 2.Eleme

Bu aşamada katılan tüm projeler incelenerek 61 projenin elenmesine karar verildi.

1, 6, 16, 24, 25, 26, 29, 38, 39, 40, 54, 58, 70, 72, 97, 99, 104, 116, 119, 120, 129, 135, 141, 142, 150, 152, 156, 159, 164 numaralı projeler oy birliği ile elendi.

4, 7, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 51, 55, 60, 68, 74, 80, 87, 98, 103, 105, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 134, 139, 143, 153, 154, 163 numaralı projeler oy çokluğu ile elendi.

Juri bu aşamada projelerin yeterli mimari olgunluğa ulaşıp ulaşmadığı ölçüt doğrultusunda eleme yapmıştır.

1 numaralı proje: Cadde siluetine katkıda bulunmak amacıyla yapılan platformların çevreye olan pozitif katkısı sorgulanmış, hizmet binası ile yaratılan kurgudaki çevre ilişkisi yeterli bulunmamıştır.

4 numaralı proje : Detaylı bir çözüm arayışı önemli bulunmakla beraber çevreyle kurduğu ilişki sorgulanmış ve oy çokluğu ile elenmiştir.

6 numaralı proje : Oluşturduğu kütlenin çıkış noktasındaki kararsızlık ve potansiyelinin kullanılmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

7 numaralı proje : Yarattığı iç sokak olumlu bulunmakla beraber çevreyle kurduğu ilişki ve yaratmaya çalıştığı ruhun yeterli derecede karşı tarafa aktarılamadığı düşünülerek oy çokluğu ile elenmiştir.

16 numaralı proje : Plan ve kesitlerin detaylı çalışılmış olması değerli bulunmakla beraber gelenekselci yaklaşımı ve onunla gelişmiş bir dil elde edilememesi eleştirilmiştir. Yapılan çevre analizlerine rağmen alanın dokusunun doğru incelenmediği kararı ile oy birliğiyle elenmiştir.

24 numaralı proje : Projenin yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünülerek oy birliği ile elenmiştir.

25 numaralı proje : Yaratmaya çalıştığı sokak ve iç alanlar değerli bulunmakla beraber projenin yeterli olgunluğa ulaşmamış olması eleştirilmiş ve oy birliği ile elenmiştir.

26 numaralı proje : Formların çıkış noktasının gerekli bir dayanağı olmaması ve yarattıkları mekanlar sorgulanarak oy birliği ile elenmiştir.

29 numaralı proje : Projenin çevresiyle kurduğu ilişki, plan ve kesit çözümlerinin yetersizliği ve heyecansızlığı sorgulanarak oy birliği ile elenmiştir.

34 numaralı proje: Kütle organizasyonu olumlu bulunmakla beraber anlatım dilindeki yetersizlik, cephe ve plan çözümlerindeki jenerik algı eleştirilerek oy çokluğu ile elenmiştir.

36 numaralı proje : Strüktürün yapıyla kurmaya çalıştığı ilişki değerli bulunmakla beraber yeterince gelişmiş olmaması ve çıkış noktası sorgulanarak oy çokluğu ile elenmiştir.

37 numaralı proje : Projenin çevreyle kurmaya çalıştığı ilişki, tek bir formu farklı kesitlerle işleme çabası olumlu bulunmakla beraber yeterince gelişmemiş olması eleştirilerek oy çokluğu ile elenmiştir.

38 numaralı proje : Kıyıya yaptığı müdahale çok yoğun bulunmuş, görsel dildeki anlatımı yetersiz bulunmuş ve oy birliği ile elenmiştir. 

39 numaralı proje : Çevreyle kurduğu ilişki, programa yönelik yapılan yorumun eksikliği eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

40 numaralı proje : Parçalı kütle denemesi olumlu bulunmakla beraber yeterince gelişmemiş olması ve sunum dili yetersiz bulunarak oy birliği ile elenmiştir.

41 numaralı proje : Analizlerin ve sunumun yeterli derecede anlaşılır olmaması sonucu çevreyle ve programla kurduğu ilişki sorgulanmış ve oy çokluğu ile elenmiştir.

42 numaralı proje : Müze fonksiyonunun rekreasyon alanı olarak ele alınma fikri olumlu bulunmakla bereber ortaya çıkarılan mekan kalitesi yeterli seviyeye ulaşmadığından dolayı oy çokluğu ile elenmiştir.

46 numaralı proje : Anlatım dilinde yeterli olgunluğa ulaşmamış olması, kütle organizasyonundaki ilişkiler problemli bulunduğundan dolayı oy çokluğu ile elenmiştir.

51 numaralı proje : Konunun çok heyecanlı olmasına rağmen daha iddialı bir yaklaşım olmaması sorgulanmıştır ve oy çokluğu ile elenmiştir.

54 numaralı proje : Potansiyel çevre kesitleri olumlu bulunmakla beraber yaratılan mekandaki karşılığı sorgulanmış, jenerik kütle organizasyonu dışında öneri getirememesi sebebiyle  oy birliği ile elenmiştir.

55 numaralı proje : Bulunduğu alanla kurduğu ilişki, getirdiği önerinin yenilikçi bir yaklaşımı olmaması ve ölçeği problemli bulunmuştur.

58 numaralı proje : Problemin tek bir kabuk altında çözülmeye çalışması iddialı bir yaklaşım olarak görülmekle birlikte kabuk fikrinin yeterince inceltilememesi, çevre ile ilişki kurmaması ve sonuç ürünün yeterli mimari olgunluğa ulaşmaması problemli bulunmuştur.

60 numaralı proje : Plan çözümleri yeterli derecede gelişmiş bulunmamakla beraber geometrinin zorluğunun altından kalkmaya çalışması değerli bulunmuştur. Oy birliği ile elenmiştir.

68 numaralı proje : Yapı- bahçe ilişkisi sorgulanmış, çıkış noktasını ve mekanın çelişkili durumu sebebiyle oy çokluğu ile elenmiştir.

70 numaralı proje : Kendi kendini taşımak üzere oluşturulan strüktürün özgünlüğü ve altında bulunan betonun ilişkisi sorgulanmış oy birliği ile elenmiştir.

72 numaralı proje : Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki eksik bulunmuş, sunum dili eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

74 numaralı proje : Yapı formunun çıkış noktası ve çevresiyle kurduğu ilişki anlaşılmamıştır, iç organizasyon denemeleri olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa erişmediği düşünüldüğünden oy çokluğu ile bu turda elenmiştir.

80 numaralı proje : Yapının yerleşim ve çevresi ile kurduğu ilişki yeterli bulunmamış ve oy çokluğu ile elenmiştir.

87 numaralı proje : Yapı üretim metodu ile ilgili araştırmalarına olumlu yaklaşılmakla birlikte, yaratılan mekan kalitesi yeterli seviyeye ulaşmadığı düşünüldüğünden oy çokluğu ile elenmiştir.

97 numaralı proje : Alana dair yaptığı çalışmalar olumlu bulunmakla beraber tasarıma yeterince yansımamış olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

98 numaralı proje : Araştırması ve geliştirmeye çalıştığı gelecek öngörüsü olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa ulaşmadığı için oy çokluğu ile bu turda elenmiştir.

99 numaralı proje : Proje ve içerdiği araştırma yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünüldüğü için oy birliği ile elenmiştir.

103 numaralı proje : Bağlam ile kurduğu ilişki anlaşılamadığı ve projenin yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünüldüğü için bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

104 numaralı proje : Projenin yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünüldüğünden ve sunum dili yeterli bulunmadığından oy birliği ile bu turda elenmiştir.

105 numaralı proje : Bağlamıyla kurmaya çalıştığı ilişki olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa ulaşmaması ve sunum dilinin yetersizliği eleştirildiği için oy çokluğu ile elenmiştir.

116 numaralı proje : Mekan tanımı ile ilgili yapılan araştırma ve öneriler olumlu bulunmakla birlikte özgünlüğü tartışılmış, önerilerin yapısal kurguya dönüşmesi yeterli görülmemiştir.

117 numaralı proje : Projenin çevre ile ilgili kurduğu ilişki, anlatım dili ve mekan kurgusu yeterli olgunluğa ulaşmamıştır.

118 numaralı proje : Ölçek ve mekan kurgusu yeterince gelişmiş bulunmamış oy çokluğu ile elenmiştir.

119 numaralı proje : Formun bağlamı ve iç mekanlarla kurduğu ilişki eleştirilere oy birliği ile elenmiştir.

120 numaralı proje : Kovuk oluşturma fikri ile hiçe sayılan çevre duyarlılığı tartışılmış, projenin bağlamını yok sayması sebebiyle oy birliği ile elenmiştir.

123 numaralı proje : Yapının yarattığı boşlukların çevreye olan katkısı sorgulanmış, proje ana kararları eleştirilerek oy çokluğu ile elenmiştir.

124 numaralı proje : Projenin çıkış noktası olumlu bulunmakla beraber yaptığı araştırmanın gelişimi ve bağlamından kopukluğu olumsuz bulunduğu için oy çokluğuyla elenmiştir.

126 numaralı proje : Kütlelerin parçalı yapısı ve kotlarla kurmaya çalıştığı ilişki olumlu bulunmakla beraber projenin yeterli olgunluğa ulaşmaması eleştirilmiş ve oy çokluğu ile elenmiştir.

127 numaralı proje : Projenin çevresiyle olan bağlantısı ve kütleler arası ilişkinin yeterince kurulamadığı düşünüldüğü için oy çokluğu ile bu turda elenmiştir.

128 numaralı proje : Projenin yeterli mekansal zenginliğe ulaşmadığı düşünülere oy çokluğu ile elenmiştir.

129 numaralı proje : Projenin yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünüldüğünden bu turda oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

130 numaralı proje : Niyetleri iyi bulunmakla beraber strüktürün ağırlı ve sunum dilinin yetersizliği eleştirilerek oy çokluğu ile elenmiştir.

134 numaralı proje : Suyla kurulan ilişki yeterince anlaşılamadığı ve projenin yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünülerek bu turda oy çokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

135 numaralı proje : Başlangıç aşamasında görülen heyecanın devamında hissedilememesi sonucu oy birliği ile elenmiştir.

139 numaralı proje : Projenin yeterli zenginliği içermediği düşünülerek oy çokluğu ile elenmiştir.

141 numaralı proje : Strüktür ve plan kurgusundaki niyetler yeterince anlaşılmadığı için oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

142 numaralı proje : Formun çıkış noktası ve yapıyla olan ilişkisinin kurgusunda eksiklikler olduğu düşünülerek oy birliği ile elenmiştir. 

143 numaralı proje : Araştırılan konu değerli bulunmakla beraber programın bulunduğu alan ve kendi içindeki kurgusu eleştirilerek oy çokluğu ile elenmiştir. 

150 numaralı proje : Projenin yeterli zenginliğe ulaşmadığı düşünülerek oy birliği ile elenmiştir.

152 numaralı proje : Projenin amacı ve plan ilişkileri olumlu bulunmakla beraber strüktürün yeterince incelememiş olması ve projeye yaptığı katkı yeterince anlaşılmadığı için oy birliği ile elenmiştir.

153 numaralı proje : Anlatım dilindeki yalınlık değerli bulunmakla beraber projenin yeterli olgunluğa ulaşmaması eleştirilerek oy çokluğu ile bu turda elenmiştir.

154 numaralı proje : Kütleler arası ilişkiler ve vaziyet kararları yeterince anlaşılamadığı için oy çokluğu ile elenmiştir.

156 numaralı proje : Yapının yeterli olgunluğa erişemediği düşünülerek oy birliği ile elenmiştir.

159 numaralı proje : Yarattığı iç mekanlarla ilgili yeterli bilgi vermiyor olması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

163 numaralı proje : Kütle ilişkileri değerli bulunmakla beraber programa yönelik getirilen düşüncenin özgünlüğü ve kütle ilişkileri yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünülerek oy çokluğu ile bu turda elenmiştir.

164 numaralı proje : Sürdürülebilirlik gibi güncel bir kavramın kullanılması olumlu bulunmakla beraber araştırmanın yeterli derinliğe ulaşmaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

 

3.Eleme

Bu aşamada kalan 95 proje incelenerek 54 projenin elenmesine karar verildi.

3, 8, 15, 20, 30, 32, 35, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 75, 89, 91, 96, 100, 101, 107, 109, 112, 131, 132, 138, 140, 145, 146, 151, 162 numaralı projeler oy birliği ile elendi.

9, 27, 28, 31, 56, 63, 71, 77, 82, 85, 90, 108, 115, 144, 148, 149 numaralı projeler oy çokluğu ile elendi.

Juri bu aşamada projelerde, tanımlı probleme yönelik geliştirilmiş bir fikre ve bu fikirle tutarlı bir mimari ürün elde edilmiş olmasına odaklanmıştır. Bu ölçütleri barındırmadığı düşünülen projeler bu aşamada elenmiştir.

 

Elenen projelere dair jüri görüşleri

3 numaralı proje : Plan düzlemindeki grafik arayış olumlu bulunmakla beraber üçüncü boyutta yeterince düşünülmemiş olması eleştirilmiştir. Değerlendirmeler sonucu oy birliği ile elenmiştir. 

8 numaralı proje : Arazi ve mevcut dokuyla kurduğu ilişki olumlu bulunmakla beraber projenin sunumu ve anlatımı yetersiz bulunarak oy birliği ile bu turda elenmiştir.

9 numaralı proje : Projenin Zonguldak’ın genel yapısı düşünülerek yer altı ver yer üstü ile kurmaya çalıştığı ilişki olumlu bulunmakla beraber gerekli hassasiyet ve mekan zenginliğini barındırmadığı düşünüldüğü için bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

15 numaralı proje : Mevcut gazometreyi tasarıma dahil etmesi olumlu bulunurken gazometre ve strüktürüyle yeni üretilen formun ortak dili sorgulanmıştır. Aynı zamanda yapının formunun bulunduğu bağlamla olan ilişkisi eleştirildiği için oy birliği ile elenmiştir.

20 numaralı proje : Yapının kentle ve bulunduğu dokuyla olan ilişkisi, aldığı referanslar anlaşılamadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

27 numaralı proje : İnsanla yapı arasında oluşturulmaya çalışılan bağ olumlu bulunmakla beraber bunun sadece yapının çatısını kullanmak üzere tasarlanması ve zemin kotta kurulan ilişkiler yeterli görülmediği için bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

28 numaralı proje : Proje alanının İstanbul Boğazı’nda bulunduğu vurgulanmakla beraber silüetle olan ilişkisinin gösterilmemesi ve tasarımın bulunduğu bağlamla olan ilişkisi okunamadığı için bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

30 numaralı proje : Çatı örtüsündeki özgünlük arayışının plan kurgusu ve iç mekan kalitesine yansıtılmaması sebebiyle oy birliği ile elenmiştir.

31 numaralı proje : Projenin ana kurgusu ve kendi içinde yarattığı meydan olumlu bulunmuştur ancak konteynırlarla kurduğu ilişkinin yer ile bağlantısı kurulamamıştır. Çizim dili ve yarattığı mekanı anlatımında eksiklikler  bulunduğu için bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

32 numaralı proje : Açık ve kapalı alanlara yönelik geliştirilen kurgu ve sokağın iki tarafına müdahale edilmesi olumlu bulunmakla beraber aralarında kurulan ilişki sorgulanarak bu turda oy birliği ile elenmiştir.

35 numaralı proje : Geliştirilen detaylı çalışma ve sonuç ürünün kütlesek organizasyonu olumlu bulunmuştur ancak yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünüldüğü için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

43 numaralı proje : Kavramsal yaklaşımları, silüeti önemsemesi ve sunumu olumlu bulunmakla beraber plan çözümlerinin olamaması ve kütle yerleşimi olumsuz bulunarak oy birliği ile elenmiştir.

44 numaralı proje : Arsanın üzerini park olarak bırakması, içeri aldığı ışık çabaları olumlu bulunmakla beraber yaklaşımı çok formalist bulunarak oy birliği ile elenmiştir.

45 numaralı proje : Korunan yapı ile kurulan ilişki olumlu bulunurken kütlesel müdahale biçimlerinin mantığı ve program ile ilişkisi yeterince anlaşılamadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

48 numaralı proje : İklimle başa çıkma çabası ve sunduğu mekanlar ve onlar arası ilişkiler değerli bulunmuştur. Ancak anlatım dili ve projenin yeterli olgunluğa erişmemiş olduğu düşünüldüğü için oy birliği ile bu turda elenmiştir.

49 numaralı proje : İki yapı arasında parçalı birimleri asarak zemini boş bırakmaya yönelik yapılan öneri olumlu bulunmakla beraber aralarında kurulan sirkülasyonun yeterli olgunluğa ulamadığı düşünülerek bu turda oy birliği ile elenmiştir.

50 numaralı proje : Kente ve mevcut yapılara yönelik yapılan araştırma olumlu bulunmuştur. Ancak yapılan dönüşümün yapısal ve program ilişkileri yeterince anlaşılamadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

52 numaralı proje : Kesitte ve planda oluşturulmaya çalışılan zenginlik olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa ulaşmamış olması ve bulunduğu bağlam ile ilişkisi sorgulanarak bu turda oy birliği ile elenmiştir.

53 numaralı proje : Yapının kütlesel kurgusu ve aldığı referanslar anlaşılamadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

56 numaralı proje : Mekan kalitesi arayışı olumlu bulunmakla birlikte anlatımdaki tutarsızlık sorgulanmış ve oy çokluğu ile elenmiştir.

62 numaralı proje : Yarattığı heykelsi kütle ve perspektifler olumlu bulunmakla beraber, formun nasıl oluştuğu sorgulanmış ve oy birliği ile elenmiştir.

63 numaralı proje : Kabuk ve iç mekan ilişkisi tutarlı bulunmasına rağmen yeterince gelişmemiş olması ve bağlamıyla ilişkisi sorgulanarak oy çokluğu ile elenmiştir.

64 numaralı proje : Yaratmaya çalıştığı mekanlar ve kütlesel organizasyonu olumlu bulunmakla beraber projenin konumu Haliç’e yönelik herhangi bir referansının olmaması eleştirilmiştir. Bu turda oy birliği ile elenmiştir.

65 numaralı proje : Plan ve kesit çözümlemelerindeki eksiklik ve oluşturulan koridorun kent ile ilişkisi eksik bulunduğu için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

66 numaralı proje : Yapının bulunduğu topoğrafyayla olan ilişkisindeki eksiklik sorgulanmıştır. Aynı zamanda iç ve dış mekan kurgusunu sağlamak üzere kurgulanan kabuğun niyeti anlaşılamamıştır. Bu turda oy birliği ile elenmiştir.

67 numaralı proje : İçerideki dünyayı iyi ifade ettiği düşünülmüştür ancak kullandığı dil ve ilişkileri sorgulanmış bu turda oy birliği ile elenmiştir.

69 numaralı proje : Projenin bulunduğu bağlamla kurduğu ilişki tam olarak anlaşılamamış ve sunumdaki anlatım dili eleştirilerek bu turda oy birliği ile elenmiştir.

71 numaralı proje : Projenin farklı araştırmalar ve tasarım stratejileri barındırması olumlu bulunmakla beraber aralarındaki ilişki kurulamamış, oluşturulan piramit ve çevredeki parçalı yapının ilişkisi sorgulanarak bu turda oy çokluğuyla elenmiştir.

75 numaralı proje : Hikayesi olumlu bulunmakla beraber mimarileşmesi ve gelişmesi yeterli bulunmamış ve oy birliği ile elenmiştir.

77 numaralı proje : Yapının doğa ve müze programıyla kurmak istediği hikaye olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa ulaşmamış olması, çizimlerde öngörülen hayatın gerektiği kadar anlatılmaması eleştirilerek oy çokluğu ile elenmiştir.

82 numaralı proje : Tek bir formu çoğaltarak elde edilen mekanların yarattığı plan ve kesit zenginliği ve sade anlatım dili olumlu bulunmasına rağmen yeterli olgunluğa ulaşamamış olması eleştirilerek bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

85 numaralı proje : Yaratılan kesit olumlu bulunmakla beraber üretilen form ve bağlamıyla olan ilişkisi sorgulanarak bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

89 numaralı proje : Topoğrafya ve mekan ilişkileri ile anlatımı olumlu bulunmakla beraber projenin kendi alanının dışıyla kurduğu ilişki yeterli bulunmadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

90 numaralı proje : Programın gelişimi, kurulan ilişki ve alınan referanslar anlaşılamadığı için bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

91 numaralı proje : Projenin tasarım kararlarını bulunduğu iklime yönelik geliştirmesi olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa ulaşmadığı için bu turda elenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

96 numaralı proje : Kurgulanan parçalı yapı ile yaratılmaya çalışılan mekanların niyeti olumlu bulunmakla beraber yeterli zenginliğe ulaşmadığı düşünülerek bu turda oy birliği ile elenmiştir.

100 numaralı proje : Önerilen kütle ve program ilişkisinde yenilikçi bir bakışın eksik olduğu düşünülerek oy birliği ile bu turda elenmiştir.

101 numaralı proje : Programa yönelik geliştirilmeye çalışılan sistem olumlu bulunmakla beraber, strüktür ve mekanlarla ilişkisi yeterince anlaşılamadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

107 numaralı proje : Mevcut strüktürün yaşattığı hissi iç mekanda göstermesi olumlu bulunmuştur. Ancak program ihtiyaçlarına yönelik mekanların gösterdiği çeşitlilik ve detay yeterli bulunmadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

108 numaralı proje : Projenin mevcutla kurduğu dolu boş ilişkileri, kesit ve plan kurgusu ile yarattığı mekanlar olumlu bulunmakla beraber, alt kotta oluşturduğu yaşama ait kesitler ve yaşantının anlatımı eksik bulunduğu için bu turda elenmiştir.

109 numaralı proje : Kente yönelik geliştirdiği eleştirel bakış olumlu bulunmakla beraber bunu sunum diline yansıtmaması eleştirilmiştir. Program ve kendi içinde kurduğu kurgu da tam anlaşılamadığı için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

112 numaralı proje : Müdahale ettiği alana yönelik geliştirdiği yapı ve peyzaj önerisi olumlu bulunmakla beraber oluşturulan aksların çıkış noktası ve falezlerle kurduğu ilişkinin yeterli olgunluğa ulaşmamış olması eleştirilerek bu turda oy birliği ile elenmiştir.

115 numaralı proje : Korunan yapı ile kurulan ilişki ve programa yönelik geliştirilen niyetler olumlu bulunmakla beraber sesli ve sessiz hol arasında tasarımda bir farklılık görülmemesi eleştirilerek bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

131 numaralı proje : Kıyıya yapılan müdahale ve formun plan kesit detayları ve niyeti tam olarak anlaşılamadığından dolayı bu turda oy birliği ile elenmiştir.

132 numaralı proje : Oluşturulmaya çalışılan iç ve dış mekanlar olumlu bulunmakla beraber kütle organizasyonu ve yönelimine yönelik geliştirilen tutum eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

138 numaralı proje : Yarattığı kesit potansiyelli bulunmakla beraber gerekli düzeyde geliştirilerek bu potansiyelin yeterince kullanılmadığı eleştirilmiş ve oy birliği ile elenmiştir.

140 numaralı proje : Oluşturulan iki farklı formun strüktürel ve mekansal birleşiminin gerekli olgunluğa ulaşmamış olması ve program ilişkileri yeterince kurulamadığı eleştirilere bu turda  oy birliği ile elenmiştir.

144 numaralı proje : Projenin anlatımındaki geldiği düzey, plan ve kesit detayları olumlu bulunmakla beraber özgünlüğü sorgulanarak oy çokluğu ile elenmiştir.

145 numaralı proje : Kente yayılma niyeti olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünülerek bu turda oy birliği ile elenmiştir.

146 numaralı proje : Projenin geliştirdiği araştırmayı ve niyetini anlatmaya çabası olumlu bulunmakla beraber sunumun karmaşıklığı ve yeterli bilgi aktaramaması eleştirilerek oy birliği ile elenmiştir.

148 numaralı proje : Açılan yarığın niyeti olumlu bulunmakla beraber kullanılan strüktürün yapısı ve oluşturulan mekanlar sorgulanarak bu turda oy çokluğu ile elenmiştir.

149 numaralı proje : Projenin sade dili ve yarattığı mekanlar ile sunumu olumlu bulunmakla beraber gerekli olgunluğa ulaşmamış olması eleştirilerek oy çokluğu ile bu turda elenmiştir.

151 numaralı proje : Anlatım dili ve sadeliği olumlu bulunmakla beraber, eklenen ve mevcut yapı arasında oluşturulan mekanların ilişkisinin yeterince anlatılmadığı düşünüldüğü için bu turda oy birliği ile elenmiştir.

162 numaralı proje : Ortaya çıkardığı parçalı dil ve cephe kurgusu iyi bulunmakla beraber yarattığı boşluk sorgulanmıştır. Yeni bir malzemeyle geleneksel ahşap dokusunun tekrar kurgulanması ve detaylı çalışılmış plan çözümleri olumlu bulunmakla beraber bu turda oy birliği ile elenmiştir.

 

4.Eleme

Bu aşamada kalan 41 proje incelenerek 12 projenin elenmesine karar verildi.

11, 17, 18, 19, 47, 76, 83, 106, 111, 121, 137, 160 numaralı projeler oy birliği ile elendi.

 

Elenen projelere dair jüri görüşleri

11 numaralı proje : Sunum ve çizim kalitesi olumlu bulunmakla beraber, yapı ve oluşturulan kulenin gerekçelendirilememiş formalist yaklaşımı ve kentle kurduğu ilişki problemli bulunarak oy birliği ile elenmiştir.

17 numaralı proje : Her ne kadar tüm aşamaları niceliksel olarak yerine getirmiş olduğu düşünülse de sunduğu mekanlar ve programa kattığı yorumun tatmin edici olmamasında dolayı oy birliği ile elenmiştir.

18 numaralı proje : Kent ile kurduğu ilişki ve özellikle alt mekanların ölçeği problemli bulunduğundan dolayı oy birliği ile elenmiştir.

19 numaralı proje : Araştırmalar ve teorik arayış olumlu bulunmasına rağmen keyfi formalist yaklaşım olumsuz bulunmuş ve oy birliği ile elenmiştir.

47 numaralı proje : Topoğrafyayla kurduğu ilişki, yarattığı boşluklar ile kentle bütünleşme çabası olumlu bulunmasına rağmen çalışmanın yeterince olgunlaşmamış olması olumsuz bulunmuş ve oy birliği ile elenmiştir.

76 numaralı proje : Akılcı ve basit yüzey hareketleri ile mekan üretme stratejileri olumlu bulunmuş olunmasına rağmen bunu bütüne yansıtamaması olumsuz bulunmuş ve oy birliği ile elenmiştir.

83 numaralı proje : Kent ile kurduğu ilişki yarattığı tanımlı alt alanların ölçeği yerinde bulunmasına rağmen aynı nitelik yapının mimarileşmesinde gözlemlenemediği için proje oy birliği ile elenmiştir.

106 numaralı proje : Fikirsel anlamda altyapısı kendi içinde kıymetli ve tutarlı olmasına rağmen yapısal anlamda yeterli olgunluğa ulaşamadığından dolayı proje oy birliği ile elenmiştir.

111 numaralı proje : Kendi içinde oluşturduğu dünya olumlu bulunup probleme getirdiği yorum ve kentle kurduğu ilişki olumlu bulunmasına rağmen özellikle kamusal alanların ölçeği problemli bulunduğundan oy birliği ile elenmiştir.

121 numaralı proje : Her ne kadar özellikle kesitlerde kendini hissettiren mekan akışları olumlu bulunsa da ulaştığı mimari düzey yeterli bulunmamıştır ve oy birliği ile elenmiştir.

137 numaralı proje : Kamusal alanda sürekliliği gözeterek oluşturulan kütlesel kompozisyon olumlu bulunmasına rağmen program birimlerinin bu akıştan yeterince beslenememesi olumsuz bulunmuştur ve proje oy birliği ile elenmiştir.

160 numaralı proje : Temel işleyiş gereklilikleri ve sunumu başarılı bulunmuş olmasına rağmen jenerik  yaklaşımlar olumsuz bulunduğu için proje oy birliği ile elenmiştir.

 

5.Eleme

Bu aşamada kalan 32 projeden 6 proje seçilerek içlerinden ödül grubu ve mansiyonlar belirlenmiştir. 2 adet teşvik ödülü de bu 32 proje arasında seçilmiştir.

5, 13, 21, 23, 33, 57, 73, 78, 79, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 102, 114, 122, 133, 136, 147, 158, 161, 167 numaralı projeler bu aşamada elenmiştir.

 

Elenen projelere dair jüri görüşleri

5 numaralı proje

Özellikle hem alt ölçekte hem de üst ölçekte kullandığı mekan üretme stratejileri ve bu stratejilere sadık kalarak ürettiği bütün olumlu bulunmuştur. Bilgiye dayalı ürettiği form ve çalışılması değerli bulunmuş ancak mekanlar arası ilişki problemi ve kentle kurduğu ilişkide alınan bazı referansların gerekçesi anlaşılamadığından 3 oyla elenmiştir.

13 numaralı proje

Geçmiş ve günümüzle kurulmaya çalışılan ilişki kompozisyonu ve şiirsel anlatımı olumlu bulunmakla beraber  bu ilişkilerin anlatımı yeterli zenginliğe ulaşamadığı düşünülerek oy birliği ile elenmiştir.

21 numaralı proje

Alana yaptığı müdahale ve kütlesel organizasyonu iyi bulunmakla beraber programla kurduğu ilişki ve müzik okulu olma ruhunu yansıtması konusunda yeterli görülmemiştir. 3 oyla elenmiştir.

23 numaralı proje

Tartışmaya açtığı konu, program doğrultusunda geliştirilen yapı ve bunun sunum dili etkileyici bulunmuştur. Vaziyette aldığı kararlar ve topoğrafya ilişkisi de iyi bulunmakla beraber yaratılan iç mekanların program ve çevresi ile olan ilişkisinin daha zengin ve detaylı bir şekilde çözülmesi gerektiği düşünülerek 4 oyla bu turda elenmiştir.

33 numaralı proje

Kütleyi elde etme biçimi jenerik bulunmakla beraber mekansal organizasyonu kıymetli bulunmuştur. Düşey ulaşımın çözümüne dair bilgiler olmaması eksik bulunmuştur. Aynı zamanda çatının iç organizasyonun bir parçası olmaması eleştirilmiştir. 3 oyla elenmiştir.

57 numaralı proje

Tasarlanmış boşluğun etkileyeciğine rağmen bu boşlukla ilişki kuran yapı yüzeylerinin aynı hassasiyet ile ele alınmamış olması eleştirilmiştir. Ayrıca fikri net ve anlaşılır olmasına rağmen mimari ifade için tercih edilen yöntemin proje değerlerini geri plana ittiği düşünüldüğünden oy birliği ile elenmiştir.

73 numaralı proje

Her ne kadar fikir ve bunun sonucunda elde edilen mimari ürün tutarlı ve samimi bulunmuş olsa da, yapısal anlamda yeterince olgunlaşmamış olması ve konvansiyonele kaçan tercihler barındırmış olmasından dolayı bu turda oy birliği ile elenmiştir.

78 numaralı proje

Önerdiği yapılaşma stratejisi ve rayların üzerindeki konumu ortaya atılan fikir ile tutarlı ve değerli bulunmasına rağmen mevcut istasyonun arkasındaki konumu kentle kurduğu ilişki açısından olumsuz bulunmuştur. Ayrıca kütle kompozisyonunun tasarımı problemli görülerek kendi içinde barındırdığı ritim ve çevreden kopuk olması sorgulanmıştır. 4 oyla elenmiştir.

79 numaralı proje

Kent ölçeğinden yapı ölçeğine kadar aynı hassasiyette devam ettirilen çalışma değerli bulunmuş olmasına rağmen her ne kadar gerekçelendirilmiş gösterilse de bazı ana kararların barındırdığı keyfi tavır ve sonuç mimari ürün eleştirilmiştir. Bu gerekçeler sonucu proje 3 oyla elenmiştir.

86 numaralı proje

Oluşturulan yapıların oranları, bulundukları alanın yüzeyiyle kurdukları ilişki ve kentin mevcut silüetine yapılan müdahale değerli bulunmuştur. Yaratılan iç mekanın yeterli derecede   işlenememiş olması eleştirilerek bu turda 3 oyla elenmiştir.

88 numaralı proje

İki kopuk mahalleyi bağlama fikri, müzik okulu programına yaptığı sorgulama ve ek programlar önermesi çok olumlu bulunmakla beraber başlangıç ve bitiş noktaları ile kurduğu ilişki yeterli görülmemiştir. Çizim ve anlatım dili de olumlu bulunmuştur. 3 oyla elenmiştir.

92 numaralı proje

Yaratılan alanların niteliği, plan kesit ilişkileri olumlu bulunmakla beraber kentten alınan tipolojilerin neye göre seçildiği ve nasıl bir araya geldiği konusunda geliştirilen tutum anlaşılamadığı için bu turda 4 oyla elenmiştir.

93 numaralı proje

Mevcut yapıyla kurduğu ilişki, anlatım dilindeki ve yaratılan mekanlardaki sadelik çok olumlu bulunmakla beraber programın ürettiği mekanların yeterince sorgulanarak yaratıcı deneyimler sunmaması eleştirilerek 3 oyla bu turda elenmiştir.

94 numaralı proje

Kentle kurulan ilişki ve program olumlu bulunmakla beraber yeterli çözüme ulaşmadığı düşünüldüğünden bu turda oy birliği ile elenmiştir.

95 numaralı proje

Oluşturduğu mekanlardaki zenginlik, anlatım ve çizim dilindeki olgunluk takdir edilmiştir ancak çevresiyle kurduğu ilişki yeterince anlaşılamamıştır. Oy birliği ile elenmiştir.

102 numaralı proje

Topoğrafyayla ilişkilendirme çabası, açık ve kapalı alan kurgusu olumlu bulunmakla beraber yeterli olgunluğa ulamadığı, aldığı referansların yeterli şekilde anlatılmadığı düşünüldüğü için 3 oyla elenmiştir.

114 numaralı proje

Kente yayılmış birimlerle oluşturulan mekansal ve program kurgusu değerli bulunmuştur. Sunum dili ve çizimler iyi bulunmakla beraber anlamakta zorlanılmış ve bu turda 3 oyla elenmiştir.

122 numaralı proje

Kütle organizasyonu ve yükselişi tesadüfi bulunmakla beraber planların da yeterince incelmediği düşünülmüş ve bu turda oy birliği ile elenmiştir.

133 numaralı proje

Müzenin parçalı yapısı ve kenti deneyimletme niyeti olumlu bulunmuştur ancak konumlandığı noktalarla yapısal olarak kurduğu ilişki sorgulanarak son elemede oy birliğiyle ödül grubuna katılmamıştır.

136 numaralı proje

Kütle dışında vaziyete yeterli derecede müdahale etmemesi sorgulanmıştır aynı zamanda falezlerle kurulan ilişki de zayıf bulunarak oy birliği ile elenmiştir.

147 numaralı proje

Kentle kurulan ilişki ve program önerisi olumlu bulunmakla beraber çizimlerin yeterince geliştirilmemesi eleştirilerek bu turda 4 oyla elenmiştir.

158 numaralı proje

Programsal kurgusu ve aralarında yarattıkları ilişki duyarlı bulunmakla beraber sunum dili yeterince okunabilir bulunmadığından bu turda 4 oyla elenmiştir.

161 numaralı proje

Sunum dili ve anlatımı olumlu bulunmakla beraber içeride yaşattığı zenginliği kütleye yansıtamadığı düşünüldüğü için bu turda 4 oyla elenmiştir.

167 numaralı proje

Farklı topoğrafyalar yaratılarak oluşturulmak istenen alanlar olumlu bulunmakla beraber yeterli zenginliğe ulaşamadıkları düşünüldüğünden bu turda 3 oyla elenmiştir.

 

Ödül Grubunun Belirlenmesi

Ödül  grubunun belirlenmesinde seçilen 6 proje kendi içinde değerlendirilerek, analiz ve araştırma aşamasından proje detaylarına kadar projeyi tutarlı bir biçimde çalışmış olan projelerin seçilmesine dikkat edildi. Oylama sonucunda  12, 61 ve 157 numaralı projelere “eşdeğer mansiyon ödülü” verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

İlk üç ödülün  22, 81 ve 84 numaralı projelere verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucu bu üç projenin sıralamasına aşağıdaki şekilde karar verildi:

1.Ödül Proje 81: Ömer Faruk Ağırsoy - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2.Ödül Proje 84: Nurettin Şatır - Yıldız Teknik Üniversitesi

3.Ödül Proje 2: Arda Ertan Yıldız - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Proje 12: Dersu Değer - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Proje 61: Gökhan Yarar - TED Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Proje 157:  Zeynep Erkoç - Yaşar Üniversitesi

 

Ödül alan projelere dair jüri görüşleri

1.Ödül | 81numaralı proje

Kentin büyüme stratejisinin yarattığı problemleri tespit çabası ve bu problemlere getirdiği entellektüel çözüm önerisi, sistematik ve geliştirilebilir bir altyapı kurgusu önermesi, tasarım fikrini her ölçekte tutarlı bir şekilde geliştirmesi, ilk eskizlerden nihai sunuma kadar bu gelişmenin gözlemlenmesi ve ulaştığı yapısal çözümlerin tanımlanması ile elde edilen ürünün incelikli yapısı olumlu bulunmuştur. Aynı zamanda sunum ve ifade tekniklerinde gösterdiği bütüncül bakış açısı da takdir edilmiştir.

Bunlara ek olarak projede ürettiği ana fikre bağlı kalarak yapının komplike bir kurgu ile başarı ile tasarlandığı düşünülmesi sonucu ikiye karşı üç oyla BİRİNCİLİK ÖDÜLÜne layık görülmüştür.

 

2.Ödül | 84 numaralı proje

Konumu itibari ile bölgenin mevcut karakteri ile yarışmayan onu hassasiyetle hissettiren tutumu takdir edilmiştir. Yerin ruhunu projenin merkezine taşıyan yaklaşımı, bağlamla olan tutarlı ilişkisi, tarihi süreklilik içinde bölgesel yaşantıyı iyi örneklemesi, önerdiği yapım metodolojisi sayesinde ortaya çıkan doğal malzemenin ve içeri alınan ışık senaryoları ile oluşan mekanların gücü, sunumun ifade düzeyi ve başarısı olumlu bulunmuştur. Ancak spa fonksiyonunun projenin diğer programlarıyla olan bağlantısı anlaşılamamıştır.

Proje bu değerlendirmeler sonucu ikiye karşı üç oyla İKİNCİLİK ÖDÜLÜne layık görülmüştür.

 

3.Ödül | 22 numaralı proje

Global ölçekte gittikçe daga karmaşıklaşan bir yerli olma kavramını, Hatay gibi farklı kültürlerin geçmişten günümüze beraber yaşadığı bir coğrafyada sorunsal olarak ortaya koyuşu ve kent meclisi gibi önemli bir yapıyı konu edinişi olumlu bulunmuştur. Bununla beraber probleme getirdiği esnek ve çok alternatifli kullanım kurgusu, kentsel ölçekte getirdiği tutarlı ve çevresi ile hem kütle hem de zemin ilişkileri ile iyi entegre olması değerli bulunmuştur.

Son derece yüksek mekan kurgusu ve potansiyelleri olan yapının plan ve kesit çözümlemesinde eksikler olması eleştirilmekle beraber proje bu değerlendirme sonucu ikiye karşı üç oyla ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜne layık görülmüştür.

 

Eşdeğer Mansiyon Ödülü | 12 numaralı proje

Arazi üzerinde yapılan araştırma sonuncunda ülkenin içinde bulunduğu sosyal problemler üzerine geliştirilen bu alternatif çözüm, varolan siloların kullanılması ve bununla beraber oluşturulan yapının yaklaşıma paralel dili ile ulaştığı mimari zenginlik açısından olumlu bulunmuştur. Aynı zamanda çizim dili ve anlatımı takdir edilerek mansiyon ödülüne oy birliği ile layık görülmüştür.

 

Eşdeğer Mansiyon Ödülü | 61 numaralı proje

Kentin mevcut dokusu içinde yükselmeyen kurgusu ile aradığı mekansal zenginlikler, şehrin mevcut boşlukları arasından çevresini de kalıcı sergiye dönüştürebilme potansiyeli olumlu bulunmuştur.

Ölçek olarak Şişhane meydanına çıkan teras abartılı bulunmasına rağmen proje oy birliği ile mansiyon ödülüne layık görülmüştür.

 

Eşdeğer Mansiyon Ödülü | 157 numaralı proje

Mevcut topoğrafya ve kent dokusu içerisinde konumlanmış kütlenin erimesi, yakın çevre yaklaşımında kullanıcıyı başarılı bir şekilde içine alan akışkan plan kurgusu olumlu bulunmuştur.

 

Teşvik Ödülleri Grubunun Belirlenmesi

Jüri üyeleri ödüllerin belirlenmesinin ardından, yeniden değerlendirme yaparak 2 farklı projeye teşvik ödülü verilmesine karar verdi.

14 ve 125 numaralı projeler; ele aldıkları tasarım problemine karşı geliştirdikleri, potansiyeli yüksek özgün tutum ve yaklaşımları sebebiyle jüri tarafından değerli bulunarak oybirliği ile eşdeğer “teşvik ödülü” almaya layık görülmüşlerdir.

Seçilen projeler konuları ve alanları içinde kendi özgün tavırlarını önerdiği fikirler aracılığıyla ifade etmeyi başarmış ancak kendi iç nitelik ve becerilerine rağmen tutarlığı belirli bir noktaya kadar ilerletilebilmiş projeleri kapsamaktadır.

Teşvik ödülü

Teşvik Proje 14: Büşra Öner - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Teşvik Proje 125:  Özgür Kaya - İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

 

Ödül alan projelere dair jüri görüşleri

 

Teşvik Ödülü | 14 numaralı proje

Yarattığı dünyanın zenginliği ve cesaretle bu dünyanın kurgulanması, ürettiği tipolojiyi özgünlüğü ile koruyarak sonuca ulaştırması değerli bulunmuştur. Kabul görmüş mimari pratiğin dışına çıkarak yaratmaya çalıştığı kurgunun gücü ve iç tutarlılığı sebebiyle teşvik ödülüne layık görülmüştür.

 

Teşvik Ödülü | 125 numaralı proje

Günümüzün önemli sorunlarından biri olan tüketim/kirlilik ve geri dönüşüm konularını merkeze taşıyarak çözüm arayışı ve bu arayışla tutarlı olarak gerçekleştirdiği nitelikli sonuç ürün sebebiyle teşvik ödülüne layık görülmüştür.