ARA
 
2023202220212020
PROJELER
2019
ARCHIPRIX-TR 2019 JÜRİ RAPORUÖDÜL KAZANANLARPROJELERJURİ
2018
JURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLARARCHIPRIX-TR 2018 JÜRİ TUTANAĞI
2017
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2017 TUTANAĞIJURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLAR
2016
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2016 TUTANAĞIPROJELERÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2015
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARÖDÜL TÖRENİ VİDEOLARIARCHIPRIX-TR 2015 TUTANAĞIJÜRİ RÖPORTAJLARI
2014
FOTOĞRAFLARPROJELERARCHIPRIX-TR 2014 TUTANAĞIÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2013
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2012
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2011
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARJURİ RÖPORTAJLARI
2010
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2009
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2008
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2007
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2006
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2005
ÖDÜLLERJURİÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2004
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERJÜRİ RAPORU

4 – 5 Aralık 2017, Ankara, TED Üniversitesi

 

ARCHIPRIX-TR 2017 yarışmasının asil jüri üyeleri; Berin Gür, Ali Osman Öztürk, Zehra Aksu, Kaan Özer ve Tolga Hazan Ankara TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salon’da çalışmaları değerlendirdi. Yarışmanın raportörlüğünü Ayla Tuncel gerçekleştirdi. 4 Aralık 2017 09.00-18.00 saatleri ve 5 Aralık 2017 09.00-20.00 saatleri arasında özenli bir çalışma gerçekleştirildi. Değerlendirme toplantısı öncesinde Sayın Berin Gür jüri üyelerinin ortak kararıyla jüri başkanı seçildi.

 

ARCHIPRIX-TR yarışmasına bu yıl 36 farklı üniversiteden 148 proje katıldı. Yarışmaya katılım gösteren projelerden şartnameye uygun teslim edilmemiş olan 12 projenin (11, 13, 14, 15, 35, 88, 90, 96, 142, 146, 147, 149) raportör raporu ile değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Aynı adla iki proje sıra numarası alan (17,19) bir katılımcının kendi onayı ile 19 numaralı katılımı değerlendirmeye alındı. Web adresine yükleme yapmamış olan 1 projenin diğer belgeleri teslim ettiği göz önünde bulundurularak jüri tarafından oybirliği ile yarışmaya katılımının uygun olduğuna karar verildi ve en son katılımcıdan bir sonraki sıra numarası vakıf tarafından projeye verildi (150).Kayıt sırasında katılımcıların yaşadığı problemler nedeniyle vakıf tarafından 2 sıra numarası alınarak deneme girişi yapıldı(5, 148). Yapılan ön çalışmanın ardından 135 proje değerlendirmeye alındı.

 

Değerlendirmeler kayıt sırasında katılımcılara verilen sıra numaraları esas alınarak yapıldı.

Yarışmanın 1. ve 2. elemeleri 4 Aralık tarihinde, 3., 4., 5., elemeleri ile ödül ve teşvik ödülü grubunun belirlenmesi ise 5 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Toplantı çalışmalarına jüri üyelerinin bireysel olarak tüm projeleri değerlendirmesiyle başlandı. Jüri üyeleri ilk projeden başlayarak son katılımcıya kadar tüm projeleri karşılıklı tartışarak inceledi.

 

1.ELEMEDE;

Bu aşamada projelerde oybirliği sağlanamadığından eleme yapılmamıştır.

 

2. ELEMEDE;

Bu aşamada katılan tüm projeler incelenerek 87 projenin elenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

1, 7, 8, 10, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 150 numaralı projeler oyçokluğu ile elendi.

 

 

ELENEN PROJELERE DAİR JÜRİ GÖRÜŞLERİ

 

1’nolu proje; Hoca Hasan Medresesi ile kurduğu ilişki başarılı bulunmasına rağmen mimari proje ifadesinin ham kaldığına, olgunlaşamadığına karar verilmiş ve oybirliği ile elenmiştir.

 

7’nolu proje; Dağınık önerilen yapı kütlesinin amacı anlaşılamamıştır. Yeşil dokuyla olan bağlantı zayıf bulunmuş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

8’nolu proje; Proje raporunda anlatılan senaryonun mekânsal karşılığı bulunamamıştır. Japon kültür merkezi olduğu halde o kültüre uygun mekânsal karşılıkları görülememiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

10’nolu proje; Yapının suyla kurduğu ilişki sadece grafiksel boyutta kaldığı için başarılı bulunmamıştır. Deniz ve kara cephelerindeki farklılaşmanın yeteri kadar inceltilemediği düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

19’nolu proje; Vadi fikri iyi bulunmakla beraber bu fikrin yapıda karşılığı bulunamamıştır. Yapı ile vadi arasında kalan eşik mekânın yeterince olgunlaşamaması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

22’nolu proje; Planlarda ve kesitlerde mekânsal çeşitlenme ve zenginliğin olmaması; öneri projenin konvansiyonel okul yapılarına karşı yeni bir düşünce ve yaklaşım sunmaması eleştirilmiş ve oybirliği ile elenmiştir.

 

23’nolu proje; Sürdürülebilirlik gibi önemli bir konuya temas etmesi başarılı bulunmasına rağmen bu konunun kütleyi ve mekânları nasıl dönüştürdüğü izlenememiştir. Sürdürülebilirlik planda ve kesitte sadece malzeme düzeyinde ele alınmıştır. Projede bir ölçek problemi gözlemlenmektedir. Tek bir hacim tasarlaması olumlu bulunmuşken bunu konvansiyonel çözmesi ve kat düzeni ile yapması başarısız bulunmuş ve bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

24’nolu proje; Ön çalışmaları olumlu bulunmakla beraber geldiği nokta başarılı bulunmamıştır. Tarihi eserleri açığa çıkarması başarılı bulunmasına rağmen caminin anıtsallaştırılarak yalnızlaştırılması ve yüceltilmesi başarısız bulunmuş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

25’nolu proje; Önerinin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Üst ölçekte alınan meydanlaşma kararının yeterince sorgulanmaması ve tasarlanan yeşil alanın yapıyla ilişkilendirilememesi eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

27’nolu proje; Güçlü bir form arayışının olması olumlu bulunmasına rağmen bu arayışın mekânsallaşamaması; projede yatay ve düşey kesitlerin olgunlaşamamış olması eleştirilmiş ve ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

29’nolu proje; Projenin plan ve kesit kurgusu olumlu bulunmuş ancak; mimari kurgusu yetersiz bulunmuştur. Projenin yapısal ölçeğinin çevresinden bağımsız ele alınması eleştirilmiş ve oybirliği ile elenmiştir.

 

30’nolu proje; Mimari çözümleri başarılı bulunmasına rağmen içinde bulunduğu bağlamın, yani Kapadokya’nın, mekânsal özellikleri ile ilişkilenmemesi ve uyuşmaması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

31’nolu proje; İlk başta alınan kütle kararlarının projeyi ileriye götüremediği düşünülmüştür. Vaziyetteki kesitler zayıf bulunmuş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

33’nolu proje; Projenin dinamik form arayışına rağmen mekân arayışı çok statik kalmıştır. Bu sebeple mekânların zenginleşemediği ve çeşitlenemediği düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

34’nolu proje; Yapının arsa ve eğimle kurduğu ilişki zayıf bulunmuştur. Kütlenin olgunlaşamadığı düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

36’nolu proje; Ölçek anlamında, projenin içinde yer aldığı bağlamla uyumsuz olduğu ve şehir simgesi oluşturacak güçte bir proje olmadığı düşünülmüş ve bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

37’nolu proje; Antik kent havasının proje kurgusuyla verilmiş olması başarılı bulunmuş ancak yapının suyla iyi ilişki kuramadığı düşünülmüştür. İçeride yaratılan avlu olumlu bulunmasına rağmen dışarıda oluşturulan büyük alan başarılı bulunmamış ve proje ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

38’nolu proje; Tasarımcının, kendi deyimiyle, “tembel kentliler” için sunduğu mekânsal deneyimler zayıf bulunmuş ve proje kesitlerinin yeterince olgunlaşamadığı düşünülmüştür. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

41’nolu proje; Önerilen bir seri “bellek duvarları” nın mekânı örgütleme ve mekânsal ilişkileri kurmadaki potansiyelinin açığa çıkarılamadığı ve dolayısıyla dekoratif nesneler olarak yer aldığı gözlenmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

42’nolu proje; Mahalleye “postmodern aylakın mekânı” olarak yaklaşmak olumlu bulunmakla beraber, mahalle dokusunu kurgulayan (mekânsal) örgütlenme sisteminin net okunamaması eleştirilmiştir. Proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

43’nolu proje; Önerideki cesur form arayışları olumlu bulunmuş ancak yeterince geliştirilememesi ve mekânsallaşamaması eleştirilmiştir. Doğadan ilham alan “responsive” bir sistemin oluşturulduğu belirtilse de bu sistemin nasıl kurgulandığı anlaşılamamış ve proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

44’nolu proje; Projenin plan ve kesitleri başarılı bulunmamış, yapının yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

45’nolu proje; Kütlelerin anıtsal niteliği ve mekân zenginliği olumlu bulunmasına rağmen kütüphane çözümü başarılı bulunmamıştır. Kütlelerin birbirinden bağımsız ve büyük ölçekli olması eleştirilmiştir. Proje ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

48’nolu proje; Birbiriyle ilişkilenemeyen ve birbirinden kopuk kütleler eleştirilmiştir. Plan çözümü sorunlu ve platformun yolla bağlantısı zayıf bulunmuş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

49’nolu proje; Projenin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüş ve mimari ifadesi zayıf bulunmuştur. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

52’nolu proje; Mevcut taşıt trafiği dikkate alındığında, yayayı karşıdan karşıya taşıyan rampaların zemin kotunda ulaştığı noktalar problemli  bulunmuş; bu rampaların altında bulunan alanların iyi çözümlenemediği gözlemlenmiştir. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

54’nolu proje; Grafik anlatımı başarılı bulunmasına rağmen metro ulaşım sisteminin en önemli noktası olan istasyon önerisine getirdiği çözümler başarısız bulunmuş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

55’nolu proje; Spor aktivitelerinin katı formlar içine hapsedilmesi eleştirilmiştir. İklimsel anlamda dış mekân kullanımında problemler olduğu düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

58’nolu proje; Araziye yerleşimi başarılı bulunmamış; sürdürülebilir bir yaşantının önerilmemesi eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

60’nolu proje; Oluşturulan çatılar ile alttaki planların örtüşmemesi eleştirilmiştir. Planların olgunlaşamadığı düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

61’nolu proje; Form arayışının şematik kalması ve olgunlaşamaması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

62’nolu proje; Üst ölçekte alınan biçimsel kararların projenin ileriye gitmesine engel olduğu düşünülmüştür. Planların ve kesitlerin şematik düzeyde kalması ve mekânların birbiriyle ilişkilendirilmesi başarısız bulunmuş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

63’nolu proje; Meydanı sınırlandıran saçağın takıldığı kütlelerle ilişkileri zayıf bulunmuştur. Saçak önerisi olumlu bulunmakla beraber iyi işlevlendirilmemiş olması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

65’nolu proje; Kısıtlı bir alanda yoğun bir programı çözmesi başarılı bulunmuş fakat kütlenin ele alınışında sorunlar gözlenmiştir. Programın getirdiği kısıtlamalar belirleyici olup projenin yeterli düzeye ulaşamadığı düşünülmüş ve ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

66’nolu proje; Cesur bir öneri olmakla beraber yapıyı oluşturan düşey ve çizgisel (çubuk) elemanların bir yığın halini alması başarısız bulunmuştur. Bu elemanlara takılan, onların arasına sıkışıp kalan öneri kamp alanları insan hareketi anlamında sorunlu bulunmuş ve proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

68’nolu proje; Oluşturulan ağın mekânsal derinliğinin olması olumlu bulunmakla beraber, sonuç üründe çıkan elemanların kalabalıklığı ve ağırlığı mekânsal deneyim anlamında başarısız bulunmuştur, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

70’nolu proje; Senaryonun mekânsal karşılığı bulunamamıştır. Suyla kurduğu ilişki ve plan çözümleri başarısız bulunmuş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

71’nolu proje; Makro ölçekte önerilen omurganın dağıtıcı ve birleştirici bir eleman olarak işlememesi, kent öğesi olarak çalışmaması eleştirilmiştir. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

72’nolu proje; Tasarımın yeterince olgunlaşamaması eleştirilmiş, opera binasının yeterince çözümlenemediği düşünülmüştür ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

74’nolu proje; Tren hattı programın etkin bir elemanı olarak ele alınamamıştır. Oluşturduğu sokak fikri olumlu bulunmakla beraber önerilen sanat sokağı ile tren hattının tamamen kopuk olması eleştirilmiş; proje ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

75’nolu proje; AKM’nin büyük kütlesine karşın öneri kütlenin parçalanması başarılı bulunmuş fakat parçalanmış kütlelerin birbirine eklemlenmesi problemli bulunmuştur. Bu eklemlenmenin yapı içerisinde hissedilmemesi, tamamen biçimsel kalması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

76’nolu proje; Konvansiyonel mimari anlayışın dışına çıkamaması ve oluşturduğu dış mekânlarda alternatif bir yaşam önerisi sunmaması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

77’nolu proje; Yapıyı raf gibi ele alan önerinin şematik kalması, incelmemiş olması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

78’nolu proje; Bir ilköğretim okulu olmasına rağmen duvar gibi yükselen kütleler başarılı bulunmamış ve proje oybirliği ile elenmiştir.

  

79’nolu proje; Vaziyet planında yapay topografyanın ele alınışı olumlu bulunmakla beraber, çocuklar için önerilen bir programda, aşırı içe kapanan/hapsolan mekân kurgusu ve özellikle kesitlerde ortaya çıkan doğal ışık alma sorunu eleştirilmiş ve proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

81’nolu proje; Projenin şematik kalması ve olgunlaşamaması eleştirilmiştir. Lineer kütlenin mekânsal çözümü başarılı bulunmamış ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

83’nolu proje; Eğitim birimleri ile endüstri birimlerini bir araya getirişinde projenin endüstri kimliği daha ağır basmış, eğitim yüzü eksik kalmıştır. Sunuş ifadesi ve anlatımı başarılı bulunmuş ancak imge ile planlar ve kesitlerin ilişkilendirilememesi eleştirilmiş ve proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

84’nolu proje; Programı parçalama mantığı ve sistemi iyi ifade edilememiştir. Sunulan “atık duvarı” önerisi olumlu olmakla beraber bu önerinin mekânsal karşılığı gözlenememiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

85’nolu proje; Okul projesine alternatif bir mekân önerisi sunmaması nedeniyle başarısız bulunmuş, proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

86’nolu proje;  Okul projesine alternatif bir mekân önerisi sunmaması nedeniyle başarısız bulunmuş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

87’nolu proje; Projenin şematik kalması, geliştirilememesi eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

89’nolu proje; Planlar ile kesitlerin uyumsuzluğu eleştirilmiştir. Önerilen fikrin grafiksel boyutta kalması başarısız ve AKM ile kurduğu ilişki sorunlu bulunmuştur. Çocukları dairesel bir formun içerisine sokmanın yön hissini kaybetmeleri açısından doğru olmadığı düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

91’nolu proje; Eski fabrika plan izleri üzerinden projenin yükselmesi olumlu bulunmuş fakat kütlenin plan, kesit ve üçüncü boyutta ifadesinin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

97’nolu proje; Topografya ilişkisi, araziye yerleşimi başarısız bulunmuştur. Stadyum planına alternatif bir öneri sunmaması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

98’nolu proje; Topografyaya yerleşimi ve fuayenin dışarıya açılması başarılı bulunmuştur. Fakat, projenin yeterince geliştirilememesi ve ana kütle ile parçaların bağlantısının zayıf olması başarısız bulunmuş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

100’nolu proje; Yapı içerisinde zeminde oluşturulan boşluklar ve serbest plan anlayışı ile kurgulanan kütle olumlu bulunmakla beraber, yapı-yol bağlantısı, vaziyet planı kararları zayıf bulunmuştur. Proje ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

101’nolu proje; Ankara AKM’nin etrafını saran dairesel geometrideki şekillerin arazideki konumları ve AKM ile ilişkisi problemli bulunmuş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

102’nolu proje; Vaziyet planındaki peyzaj çözümleri ve yapının su ile kurduğu ilişkisi başarısız bulunmuştur. Kamusal bir alan önerememesi eleştirilmiş ve proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

103’nolu proje; Kütlelerin birbirinden kopuk ve bağımsız olması ve onları bağlayan yükseltilmiş yaya güzergâhının işlevlendirilememesi eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

105’nolu proje; Değerlendirilecek yeterli verinin bulunmayışı, özellikle kesitlerin eksikliği eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

107’nolu proje; Sunumu başarılı bulunmasına rağmen projenin yeteri kadar olgunlaşamaması eleştirilmiş, planlar ve kesitlerin olgunlaşamadığı düşünülmüştür. Proje ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

108’nolu proje; Projenin şematik kalması ve konvansiyonel hastane projelerine alternatif bir öneri sunmaması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

110’nolu proje; Üst ölçekte alınan kararlar problemli ve birbirinden kopuk kütleler başarısız bulunmuştur, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

111’nolu proje; Tasarım fikri değerli bulunmakla birlikte önerdiği sistemin yeterince tanımlanmamış ve olgunlaşmamış olması eleştirilmiştir. Proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

112’nolu proje; Bağlam-mekan ilişkisi ve kullanılan metafor başarılı bulunmamıştır. Ölçek problemleri olduğu düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

114’nolu proje; Mevcut işçi atölyeleri ve endüstri yapılarıyla kurulan mekânsal ve kütlesel ilişki zayıf bulunmuş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

116’nolu proje; “Piksel” kavramının projede nasıl kullanıldığı ve mekânsal kurguyu nasıl biçimlendirdiği okunamamış; bu kurguyu oluşturan sistem görsel sunumlarla iyi anlatılamamıştır. Topografya ilişkisi zayıf bulunmuş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

118’nolu proje; Projenin yeteri kadar olgunlaşamadığı ve gelişemediği düşünülmüştür. Planların şematik kalması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

119’nolu proje; Dairesel şekillere sıkışmış mekânların kurgusu zayıf bulunmuştur. Projenin iddiası ile uyuşmayan kütle ifadesi eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

120’nolu proje; Örüntünün birimler üzerinde çeşitlenme sağlayacak şekilde kurgulanması ve eklemlenmesi başarılı bulunmakla beraber bu örüntünün, vaziyet planında gözlenen tekrarı başarısız bulunmuştur. Proje ikiye karşı üç oyla elenmiştir.

 

121’nolu proje; Kütle ifadesinin zayıf olması, olgunlaşamaması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

123’nolu proje; Gelişim süreci başarılı bulunmakla beraber kütle düzeni ve planların mevcut yapı ile ilişkisi başarısız bulunmuş, proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

125’nolu proje; Ankara AKM yapısı ile ilişkilenemeyen dairesel geometrideki şekiller; şematik kalmış ve olgunlaşamamış öneri başarısız bulunmuştur. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

127’nolu proje; Dev saçaklar altında kalan kütle bağlantısı zayıf bulunmuştur. Üst ölçek kararları iyi anlatılamamıştır. Projede yön kurgusunun bulunmayışı ve saçakların planda okunmayışı eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

128’nolu proje; İki spor kütlesinin eklem yeri problemli bulunmuştur. Projenin olgunlaşamaması ve araziye konumlanış biçimi eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

129’nolu proje; Üst ölçek çalışmaları olumlu olmakla beraber, AKM alanında metrelerce giden üst koridorların zengin bir mekânsal deneyim sunamayacağı düşüncesiyle proje oybirliği ile elenmiştir.

 

131’nolu proje; Kütle ele alınışı başarısız bulunmuş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

132’nolu proje; Niyet edildiği halde güçlü bir ekolojik strateji kuramaması ve dolayısıyla bu stratejinin kütleyi oluşturmada, mekânsal ilişkileri kurmada etkili olamadığı gözlenmiştir. Önerilen “offline parkın” beraberinde getirdiği aktivitelerin mimari olarak programlanmadığı; yaş grupları üzerinden, yaş ayrımı yaparak, önerinin bağımsız kütlelerde çözülme biçimi eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

134’nolu proje; Oluşturulan dolaşım ağının (kırmızı bant) mevcut endüstriyel yapılara entegre olma biçimi olumlu bulunmuş fakat aralarında mevcut ve öneri yapılarla ilişki kuran bu ağın mekânsallaşamaması ve iyi örgütlenmemiş olması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

137’nolu proje; Tasarımcının önerdiği “küplerin” bir araya getiriliş ve üst üste binme/eklenme mantığı anlaşılamamaktadır. Ağır bir kütle kompozisyonu olması, projenin olgunlaşmamış ve şematik kalmış olması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

138’nolu proje;  Projenin ham kalması, şematik olması eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

139’nolu proje; Yapının suyla kurulan ilişkisi zayıf bulunmuştur. Kara ve su arasındaki ilişkinin yapıyla bloke edilmesi; çok ağır bir yapı olması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

141’nolu proje; Oluşturulan yapay topografya ve onun AKM ile kurduğu ilişki zayıf bulunmuştur. Topografyayı ele alma biçimi başarısız bulunmuş ve projenin mekânsallaşamaması eleştirilmiştir. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

143’nolu proje; Plan çözümlerinin başarılı bulunmasına rağmen, topografyayı kullanımı ve kütlelerin ayrışma biçimi başarısız bulunmuştur. Proje bire karşı dört oyla elenmiştir.

 

144’nolu proje; Ana kütleyi parçalayan aksların hangi referansa göre belirlendiği iyi anlatılamamıştır. Planların yeterince olgunlaşmadığı gözlenmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

145’nolu proje; Kentsel ölçekteki tasarım kararları okunamamaktadır. Ekolojik alan önerisinin mekânsal karşılığı, mekâna tercümesi izlenememiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

150’nolu proje; Yeşil alanlar ile yapı öbekleri yan yana olmakla beraber birbirleriyle iyi bir şekilde ilişkilendirilememiştir. Sert zemin çok büyük bulunmuş ve kentsel kamusal bir mekân oluşturamaması eleştirilmiştir. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 


3.ELEMEDE;

 

Bu aşamada kalan 48 proje yeniden değerlendirilerek 26 projenin elenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

2, 3, 4, 6, 18, 26, 32, 47, 50, 51, 59, 64, 73, 80, 82, 93, 94, 95, 104, 113, 122, 124, 126, 133, 136, 140 numaralı projeler oyçokluğu ile elendi.

 

ELENEN PROJELERE DAİR JÜRİ GÖRÜŞLERİ

 

2’nolu proje; Yapının “amorf” formu ile “katı” formu arasında kurulan ilişki zayıf bulunmuştur. Yeniden çizilen kıyı sınırı ve onunla kurulan ilişki, dolgu alan üzerine yapılan peyzaj zayıf bulunmuş ve oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

 

3’nolu proje; Çok önemsenen bahçe ile yapı işlevlerinin kurduğu ilişki zayıf bulunmuştur. Kütlesel oluşumu şematik kalmıştır. Projenin detaylandırılıp geliştirilmemesi eleştirilmiş ve oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

 

4’nolu proje; Projenin görsel sunumu olumlu bulunmakla beraber bağımsız kütlelerin kırılma tekniği ve projenin amacı net olarak okunamamaktadır. Proje bire karşı dört oy ile elenmiştir.

 

6’nolu proje; Kütle plastiği ve çatı formu olumlu bulunmasına rağmen ince lineer formların müze konusuna uygun şekilde çözümlenmemesi ve iç-dış bağlantıların zayıf olması nedeniyle ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.

 

18’nolu proje; Suyu içeri alması olumlu bulunmakla beraber, yapının suyla kurduğu ilişki zayıf bulunmuş; kütle ifadesinin de yeterince olgunlaşamadığı gözlenmiştir. Endüstriyel elemanlar ile yapısal elemanların iyi yorumlanmadığı düşünülmüş ve bire karşı dört oy ile elenmiştir. 

 

26’nolu proje; Üst ölçek kararları başarılı bulunmamış; fikri açıklayan diyagramlar ile sonuç ürünün ilişkili olmadığı düşünülmüştür. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

32’nolu proje; Var olan yapının cephesinin sökülerek salt strüktürünün bırakılması şeklinde yapılan olumlu müdahaleye karşın yeni öneri yapıya eklemlenmesinde problemler gözlenmiştir. Makro ölçekte alınan kararlar başarılı bulunmuş ancak, kütle artikülâsyonunda yeterli olgunluğa ulaşmaması nedeniyle oybirliği ile elenmiştir.

 

47’nolu proje; Kütle organizasyonu başarılı bulunmuş ancak oluşturulan açık alanlarda herhangi bir yeni yaşantı önerememesi başarısız bulunmuştur. Eğimli çatının yerle bağlantısı sorunlu bulunmuş ve oybirliği ile elenmiştir.

 

50’nolu proje; Parçalanma fikri olumlu bulunmakla beraber parçaların bütünleşmesi başarısız bulunmuştur. Yapı tektoniği yeterince olgunlaşamamış ve oybirliği ile elenmiştir.

 

51’nolu proje; Plan ve kesitler yeteri kadar olgunlaşamamış, proje şematik kalmıştır. “İnsan ve teknoloji arasındaki alternatif ilişki biçimlerini” aramayı hedefleyen öneride, bu arayışın mekânsal karşılığı gözlemlenememiştir. Yapı kurgusunun yönlenişi ile mekânların yönelişinin farklı olması eleştirilmiş ve oybirliği ile elenmiştir.

 

59’nolu proje; Sembolik kütle dışındaki tüm yapıların yer altına alınması fikri başarılı bulunmuş ancak mekânların ciddi anlamda doğal ışık alma problemi olduğu gözlemlenmiştir. Yer altına alınan mekânların yeryüzünde ne önerdiği net olarak okunamamış ve oybirliği ile elenmiştir.

 

64’nolu proje; Oluşturulan “Oxygen Box”un tek başına dekoratif bir obje gibi duruyor olması ve mekânlarla ilişki kuramaması eleştirilmiş ve oybirliği ile elenmiştir.

 

73’nolu proje; Çatı konfigürasyonu başarısız bulunmuş, yer yer kırıklı giden kütle hattının olgunlaştırılamadığı düşünülmüştür. Proje oybirliği ile elenmiştir.

 

80’nolu proje; Kabuk fikri ve plan çözümleri iyi bulunmuş ancak, projenin konvansiyonel havaalanı projelerine karşı alternatif bir mimari söz söyleme ve yaklaşım sunma konusunda yetersiz kaldığı gözlenmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

82’nolu proje; Şehrin üretim ve sosyalleşme faaliyetlerinin üst kotlara taşındığı, konut birimlerinin yukarıdan asıldığı cesur bir öneri olarak değerlendirilmesine rağmen, bu önerinin yeterince olgunlaşmadığı ve mimari çözümlerin yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Ölçek problemi olduğu düşünülen projede, üst kotta kurgulanan yaşantının zemin kotuyla ilişkisi sorunlu bulunmuş ve bire karşı dört oyla elenmiştir. 

 

93’nolu proje; Sıkışık dokuda yer alan kütleye, yaya akışı ve çevre verilerine göre yapılan müdahaleler; kütlenin zemin kottaki geçirgenliği olumlu bulunmuş fakat, genel geçer tipolojik çözümlere benzerliğinden dolayı eleştirilmiştir. Proje ikiye karşı üç oy ile elenmiştir. 

 

94’nolu proje; Arazi kararlarıyla var olan tarihi dokuya sızma başarılı bulunmakla beraber, kesitlerde tekdüze kurulan mekânsal ilişkiler ve kütlelerin mimari ifadesi zayıf bulunmuş ve oybirliği ile elenmiştir.

 

95’nolu proje; Kütle kurgusu ve plan çözümleri olumlu bulunmakla beraber ilave hizmet alanlarının ele alınışı başarısız bulunmuştur. Oluşturulan kentsel saçak iyi bir öneri olarak değerlendirilmiş fakat mekânsal potansiyelinin kullanılmamış olması eleştirilmiştir. Cephe kararları ile iç mekân arasında uyum sorunları gözlenmiş ve bire karşı dört oy ile elenmiştir. 

 

104’nolu proje; Mevcut tipik okul şemalarını kırma çabası olumlu bulunmakla beraber kütlenin mimari ifadesine dair bir verinin gözlenemiyor oluşu eleştirilmiş ve oybirliği ile elenmiştir. 

 

113’nolu proje; Lineer plan kurgusundan parçalanmış ve özelleşmiş kütleye geçiş olumlu bulunmuş ancak parçaların topografyayla kurduğu ilişki zayıf bulunmuştur. Kütle ifadesinin incelmediği düşünülmüş ve bire karşı dört oy ile elenmiştir. 

 

122’nolu proje; Tarihi kent duvarına bağımlı görünmekle beraber aslında, onunla iyi bir mekânsal ilişki kuramamış olması ve duvarın sadece bir sınır olarak kalması eleştirilmiştir. Mekân kurgusu başarılı bulunurken, duvarla yapı arasında kalan mekân problemli bulunmuş ve ikiye karşı üç oy ile elenmiştir. 

 

124’nolu proje; Ankara AKM ile kurduğu ilişki; AKM’nin monolitik tek parça kütlesine rağmen parçalanma fikri olumlu bulunmuş fakat bu fikrin şematik kalması eleştirilmiştir. Proje oybirliği ile elenmiştir. 

 

126’nolu proje; Duvarın birleştirici olma fikri olumlu bulunmuş ancak bu özelliğinin yeterince irdelenmemesi ve iyi kurgulanmamış olması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir. 

 

133’nolu proje; Öneri yapı kendi içinde güçlü olmakla beraber vaziyetteki kararlar ve çevresi ile ilişkisi, özellikle cami ile kurduğu ilişki sorunlu görülmüştür. Görsel sunumu başarılı bulunmuş ancak planların olgunlaşamaması eleştirilmiş ve ikiye karşı üç oy ile elenmiştir. 

 

136’nolu proje; Arazi yerleşim kararlarının ve çevreyle kurduğu ilişkisinin iyi okunamıyor oluşu; planların ve kesitlerin olgunlaşmamış olması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

140’nolu proje; Ankara AKM ile yer altından bağlantı sağlaması olumlu bulunmuş ancak işlevler arası mesafelerin sıkıntılı olduğu düşünülmüş ve proje oybirliği ile elenmiştir. 

 


4.ELEMEDE;

 

Bu aşamada bireysel değerlendirmelerin ardından 9 projenin elenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

9, 12, 20, 21, 28, 57, 92, 99, 117 numaralı projeler oyçokluğu ile elendi.

 

ELENEN PROJELERE DAİR JÜRİ GÖRÜŞLERİ

 

9’nolu proje; Güçlü bir proje olmasına rağmen eğitim fabrikası fikrinin mekâna yansıması sorunlu bulunmuştur. İç kurgusu ve şematik sunumu başarılı bulunmuş, dış mekânda yeterli güce ulaşamaması ve planların zayıf olması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir.

 

12’nolu proje; Standart ve tekrar eden kentsel dokuya alternatif bir öneri sunması olumlu bulunmasına rağmen kendi içinde tekrar eden modüllerin olması tutarsızlık olarak görülmüştür. Grafik sunumu ve mekânsal çözümleri başarılı bulunmuş, yer altına inen mekânların kopukluğu eleştirilmiş ve proje oybirliği ile elenmiştir.

 

20’nolu proje; Saçak fikri oldukça olumlu olmakla birlikte saçak uzunluğunun gerçekçi olmaması projenin diğer kısımları ile tutarsız görünmüştür. Genel olarak kuvvetli bir öneri olarak değerlendirilmiş fakat yapının zemin altı ile saçak altı mekânları arasındaki bağlantının zayıflığı eleştirilmiş, ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.

 

21’nolu proje; Proje fikri olumlu bulunmasına rağmen tarihi katmanlara inen asansörler ve müze mekânlarının ilişkisi zayıf bulunmuştur, oybirliği ile elenmiştir. 

 

28’nolu proje; Grafik dili, askı bahçeleri ve sıcak hava balonunun oluşturduğu mekânlar olumlu bulunmakla beraber çeşitlenmenin arttırılamaması ve mekânlarla özdeşleştirilememesi eleştirilmiş ve bire karşı dört oy ile elenmiştir.

 

57’nolu proje; Hareket üzerinden güçlü bir form arayışı olsa da bu eğimli çizgilerin hangi referanslarla kurgulandığının net olmaması eleştirilmiştir. Plan ve kesitlerin bu güçlü arayışa göre muhafazakâr kaldığı düşünülmüş ve oybirliği ile elenmiştir. 

 

92’nolu proje; İkiye ayırdığı yani zemin altı ile üst kotta çözdüğü kütlenin ilişkisi zayıf kalmıştır. Kesitlerde, zemin altındaki mekânların yeterince ilişkilenemediği ve zenginleşemediği düşünülmüş ve bire karşı dört oy ile elenmiştir.

 

99’nolu proje; Yapının topografya ile ilişkisi zayıf bulunmuştur. Yapısal elemanlar ile doğal öğelerin dengesi olumsuz bulunmuş ve kesitlerin olgunlaşamadığı düşünülmüştür. Proje ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.

 

117’nolu proje; Cephe çizgilerinin çoğaltılması, iç-dış arasındaki geçirgenliği sağlayacak şekilde biçimlendirilmesi olumlu bulunmuştur. Bu çizgisel yüzeylerin açıldığı ve genişlediği yerlerde işlevlerin yerleştirilmesi ile oluşan kütle ifadesi güçlü bulunmuş fakat mekânsal çözümlerin yeterli düzeye ulaşamaması ve bunların mimari karşılıklarında ciddi problemler olması eleştirilmiş, proje oybirliği ile elenmiştir. 

 


5.ELEMEDE;

 

4. eleme sonrasında kalan 13 proje arasından ödül grubunu oluşturabilecek güçte 6 proje jüri üyeleri tarafından seçildi ve kalan 7 projenin elenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

 

39, 40, 53, 56, 69, 106, 115 numaralı projeler oyçokluğu ile elendi.

 

ELENEN PROJELERE DAİR JÜRİ GÖRÜŞLERİ

 

39’nolu proje;  Zemin kot çözümü, parçalanma fikri ve içerde çözülen büyük hacimler başarılı bulunmuş ancak mevcut tipolojik çözümlerin tekrarlandığı çeşitli öğelerin saptanması ve bu anlamda daha yenilikçi çözümler önerememesi eleştirilmiş ve ikiye karşı üç oy ile elenmiştir. 

 

40’nolu proje; Projenin fikri ve düşünsel zemini zengin; tasarım anlayışı başarılı bulunmuştur. Hacimsel nitelikteki noksanlar ve mekânsal kurgudaki eksiklikler eleştirilmiş ve ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.

 

53’nolu proje; “Seyahat” kavramı üzerinden programın oluşturulması olumlu bulunmuş ancak, bu kavramın mimari kurguda ve ifadedeki etkisi okunamamıştır. Fikrin şematik kaldığı düşünülmüş ve ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.

 

56’nolu proje; Alternatif apartman tipi arayışı olumlu bulunmuş ancak modüler birimlerin yeterince çeşitlenmemesi; önerilen çerçeve strüktürün özellikle bazı noktalarda işlevselleştirilememesi eleştirilmiş, proje ikiye karşı üç oy ile elenmiştir. 

 

69’nolu proje; Düşey toplu konut önerisi oldukça cesur bulunmuş ancak bu cesur öneriye karşın mevcut 2+1, 3+1 plan şemalarını kullanıyor olması, kulenin mimari ifadesinin olgunlaşamaması eleştirilmiş, proje ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.

 

106’nolu proje; Demiryolunu işleve dahil etmenin oldukça iyi bir öneri olduğu düşünülmüş ve “Mekanik Kooperatif” fikri olumlu bulunmuştur. Fakat, makine gibi çalışan bu önerinin statik bir çözüm sunması; kütlenin düşeyde oldukça düzlemsel çözülmüş olması, düşey bağlantılarının zayıf olması eleştirilmiş ve ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.  

 

115’nolu proje; Mekânsal kurgu ile strüktürel sistemin ilişkisi olumlu bulunmuş fakat planların yeterince olgunlaşmamış olması eleştirilmiş ve ikiye karşı üç oy ile elenmiştir.

 


ÖDÜL GRUBUNUN BELİRLENMESİ;

Ödül  grubunun belirlenmesinde seçilen 6 proje kendi içinde değerlendirilerek, analiz ve araştırma aşamasından proje detaylarına kadar projeyi tutarlı bir biçimde çalışmış olan projelerin seçilmesine dikkat edildi. Oylama sonucunda  16, 67 ve 130 numaralı projelere “eşdeğer mansiyon ödülü” verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

İlk üç ödülün  46, 109 ve 135 numaralı projelere verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucu bu üç projenin sıralamasına aşağıdaki şekilde karar verildi:

 

3.Ödül: 46 numaralı proje (oybirliği ile)

2.Ödül: 109 numaralı proje (3’e 2 oy çokluğu ile)

1.Ödül: 135 numaralı proje (3’e 2 oy çokluğu ile)

 

 ÖDÜL GRUBU

1.Ödül Proje 135: Serdar Ayvaz-İstanbul Teknik Üniversitesi

2.Ödül Proje 109: Tamar Gürciyan-İstanbul Teknik Üniversitesi

3.Ödül Proje 46: Cem Ozan Çetintaş-İstanbul Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Proje 16: Gönenç Kurpınar-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Eşdeğer Mansiyon Proje 67: Sezgi Göktepe-Bahçeşehir Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon Proje 130:  Selen Özdoğan- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

ÖDÜL ALAN PROJELERE DAİR JÜRİ GÖRÜŞLERİ

1.ÖDÜL PROJE 135 | Jüri Görüşü

Projenin önerdiği çok ölçekli spontane karşılaşma mekanlarının özgün bir nitelikle tasarlanarak zengin bir mekânsal örüntü oluşturması olumlu bulunmuştur. İç mekân düzenlemeleri nitelikli ve özgün bulunmuştur.

Tanımlanan sanat evinin çeşitli eylemlerin barınabileceği esnek bir mekân kurgusu üzerinden gerçekleştirilmesi başarılı bulunmuştur. Projenin araştırmacı niteliği, sonuç ürün kadar tasarım sürecinin de önemsenmesi, kesitlerde izlenen detaylı çalışmalar olumlu bir tavırdır. Görsel iletişim becerisi olumlu bulunmuştur.

Proje bu değerlendirmeler ışığında ikiye karşı üç oy ile BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE layık görülmüştür.

2.ÖDÜL PROJE 109 | Jüri Görüşü

Mevcut tarihi yapılarla iyi bir diyalog kuran ve onları yeniden işlevlendiren öneride, proje raporunda belirtilen “yeni siluet ile eski siluetin sahneye konması” fikri başarılı bulunmuştur. Kıyı siluetinde, eski ve yeni arasında yakalanan kütlesel ilişki olumludur.

Önerilen “yaratıcı yol” yani, bir sokak etrafında farklı aktiviteleri kurgulaması başarılıdır. Üretimin izlenmesi ve bunun bir gösterim senaryosuna dönüşmesi fikri jüri tarafından değerli bulunmuştur.

Proje bu değerlendirmeler ışığında ikiye karşı üç oy ile İKİNCİLİK ÖDÜLÜNE layık görülmüştür.

3.ÖDÜL PROJE 46 | Jüri Görüşü

Kentsel dönüşüm projelerine eleştirel bir tavırla, “otonom kentsel mekân üretme” senaryosu üzerinden kurgulanan proje oldukça özgündür. Bu cesur anlayışının getirdiği alternatif tasarım süreçlerini araştırmış olması; gelişen yapı teknolojilerinin doğuracağı gelecekteki olası mekân spekülasyonlarının araştırılmış olması olumludur. Gerçek ve kurgu arasındaki mimari pozisyonunu grafik diliyle desteklemiş olması başarılı bulunmuştur.

Proje bu değerlendirmeler ışığında oybirliği ile ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNE layık görülmüştür.

 

EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ PROJE 16 | Jüri Görüşü

Uzak geleceğe dair provakatif, hikayemsi ve ütopik senaryosu; zemini terk ederek gökyüzüne yerleşen/yönelen önerisi, bu senaryo ile ilgili mekânsal arayışları ve grafik dili olumlu bulunmuştur. Günümüzün toplumsal sorunlarına işaret ederek mimarlık yoluyla söz söyleme arayışı değerli bulunmuştur.

Proje bu değerlendirmeler ışığında bire karşı dört oy ile MANSİYON ÖDÜLÜNE layık görülmüştür

EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ PROJE 67 | Jüri Görüşü

Öneri yapının kıyıyla olan ilişkisi; farklı işlevlerin tek çatı altında toplanması; taşıyıcı elemanların mekânlarla bütünleşerek mimari bir değer kazanması olumlu bulunmuştur. Plan ve kesit düzleminde önerdiği çözümler olgun ve başarılı bulunmuştur.

Proje bu değerlendirmeler ışığında ikiye karşı üç oyla ile MANSİYON ÖDÜLÜNE layık görülmüştür

EŞDEĞER MANSİYON ÖDÜLÜ PROJE 130 | Jüri Görüşü

İktidar ve güç ilişkileri eleştirisi üzerinden halkın kendi kararlarını verebileceği deniz üzerinde serbest bir bölge oluşturma arayışı değerli bulunmuştur. Grafik dili güçlü olan önerinin sunduğu kentten izole olan mimarlık güçlü bulunmuştur.

Proje bu değerlendirmeler ışığında oybirliği ile MANSİYON ÖDÜLÜNE layık görülmüştür

 

TEŞVİK ÖDÜLLERİ GRUBUNUN BELİRLENMESİ;

Jüri üyeleri ödüllerin belirlenmesinin ardından, yeniden değerlendirme yaparak 3 farklı projeye teşvik ödülü verilmesine karar verdi.

28, 39 ve 117 numaralı projeler; ele aldıkları tasarım problemine karşı geliştirdikleri, potansiyeli yüksek tutum ve yaklaşımları sebebiyle jüri tarafından değerli bulunarak oybirliği ile eşdeğer “teşvik ödülü” almaya layık görülmüşlerdir.

 

Seçilen projeler konuları ve alanları içinde kendi özgün tavırlarını önerdiği fikirler aracılığıyla ifade etmeyi başarmış ancak kendi iç nitelik ve becerilerine rağmen tutarlığı belirli bir noktaya kadar ilerletilebilmiş projeleri kapsamaktadır.